Obowiązek informacyjny – Lanua Conctractor

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Lanua Contractor Sp. z o.o. Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu(60-818) na ulicy Sienkiewicza 22. Mogą się Państwo z nami skontaktować za pomocą telefonu:+48 61 660 1250, faxu: +48 61 660 1251. Dodatkowe informacje można uzyskać przez stronę internetową www.lanua.pl Inspektorem Danych Osobowych w Grupie Lanua jest Pan Łukasz Łysenko z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@lanua.pl.

Dane osobowe pozyskujemy poprzez nadesłane CV oraz formularze. Celem ich pozyskiwania i przetwarzania jest rekrutacja i zatrudnienie do naszej firmy oraz współpraca z firmami z którymi pozostajemy w relacjach biznesowych, w szczególności w zakresie świadczonych dla nas usług prawnych, informatycznych, księgowych, kadrowych.  Nasza firma działa zgodnie z Kodeksem Pracy i innymi obowiązującymi aktami prawnymi. Przetwarzamy dane osobowe pracowników naszej firmy (w tym osób niepełnosprawnych), osób rekrutowanych oraz dane kontrahentów firm. Dane przez nas pozyskane i przetwarzane są zabezpieczone zgodnie wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Współpracujemy również z agencjami pracy tymczasowej,  organami państwowymi i instytucjami publicznymi w zakresie wymaganym przez prawo. Podanie informacji na swój temat jest wymogiem  koniecznym do zawarcia z nami umowy i potrzeb wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych aktów prawnych.

Pozyskiwane dane będą przechowywane u nas przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych, a po wygaśnięciu ich, zostaną usunięte. Okres przechowywania danych wynika również z właściwych przepisów prawa (Kodeks pracy, przepisy finansowe).

Każda osoba podająca naszej firmie swoje dane osobowe ma prawo żądać od nas wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, to w każdej chwili ma ona prawo również tę zgodę wycofać w sposób równie łatwy, jak przy jej udzieleniu. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasza spółka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej, kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć.

Aby Państwa dane osobowe były zabezpieczone stosujemy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa. Pracownicy działają w ramach udzielonych upoważnień oraz przechodzą szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Wstęp na teren siedziby jest nadzorowany przez ochronę. Posiadamy zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe itp. Archiwum znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu
z dostępem tylko dla upoważnionych osób. Stosowane są hasła dostępowe, blokady komputerów. Sieć informatyczna oraz systemy znajdują się pod naszym bezpośrednim nadzorem. Stosowane są backupy.