Projekt realizuje Lanua Investments Poland Sp. z o.o. (Beneficjent) w partnerstwie z Kontraktor Sp. z o. o. (Partner) oraz Fundacją Sowelo (Partner).
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
 
Projekt jest realizowany w okresie 01.01.2021-28.02.2022r

Cel projektu: Projekt zakłada przywrócenie zdolności 40 mieszkańców województwa podlaskiego (23 kobiet i 17 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na doświadczenie wielokrotnego wykluczenia społecznego (więcej niż 1 przesłanka) i/lub znaczny/umiarkowany stopień niepełnosprawności i/lub niepełnosprawność sprzężoną, zaburzenia psychiczne, do udziału w życiu społeczno-zawodowym, poprzez włączenie społeczne oraz ich poprawę do zatrudniania w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy w okresie 01.01.2021-28.02.2022r.

Udział w Projekcie może wziąć wyłącznie osoba, spełniająca łącznie poniższe kryteria:
a) jest w wieku 18 lat i więcej,
b) posiada status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej wymagającej w pierwszej kolejności integracji o charakterze społecznym,
c) zamieszkuje na terenie województwa PODLASKIEGO ,
d) przynależy do min. jednej grupy z niżej wymienionych:
-osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanki wskazanej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
-osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
-osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub zaburzeniami psychicznymi, w tym niepełnosprawność intelektualna i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
Ponadto w grupie docelowej Projektu znajdują się:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
b) korzystający z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
c) osoby bez doświadczenia zawodowego,
d) osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie)/ nieaktualnych kwalifikacjach,
e) osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

W ramach projektu będzie realizowane następujące wsparcie:
1. opracowanie IŚR (spotkanie z doradą zawodowym i psychologiem)
2. Indywidualne poradnictwo psychospołeczne
3. Coaching umiejętności i kompetencji społecznych
4. Pośrednictwo pracy
5. Szkolenia zawodowe
6. Staże zawodowe
7. Zatrudnienie wspomagane

Wartość projektu: 727 844,00 zł., w tym dofinansowanie z UE: 618 667,40 zł.

SZCZEGÓŁY I REKRUTACJA DO PROJEKTU:
Zapraszamy do kontaktu wszystkie zainteresowane osoby:
Biuro Projektu: ul. Zwycięstwa 8 pok. 215, 15-703 Białystok
Telefon: (+48) 694 467 125
mail: podlaskie@kontraktor.biz.pl